"Pahila Panna" ke source dekho

Jump to navigation Jump to search

Aap ke lage ii panna ke badlo kare khatir ijajat nai hai, ii kaaran se:

  • Aap jon chij kare mangtaa hai uske khali ii group Sadasya the group ke ek sadasya kare sake hai.
  • Ii panna ke badlao ke rok dewa gais hae, jisse ki ispe koi badlao aur koi action nai kare sake.

Aap ii panna ke source ke dekhe aur nakal utare sakta hai.

Pahila Panna pe lauto.